Nieuwe stap voor stapkaart voor slotenmaker Vilvoorde

Je woon slechts en wie weet bezit een reservesleutel, welke ligt op deze plaats immers nog op tafel na een verlof.

Ons Engels oudheidkundige, die onlangs Delft bezocht, was daar niet aan uitgesproken en beweerde, het hij ner­gens iets betreffende dien aard had aangetroffen, dat in het genre daarmede kon worden vergeleken. Het verbaasde hem bijzonder, het dit juweeltje in zijn soort niet door een Gemeente werden aangekocht teneinde dit te onderhouden en bijvoorbeeld tot een museum betreffende Delfse oudheden te bestemmen en in te richten.

Hetgeen men meteen zou kunnen uitdrukken wanneer: ‘gij zit te kijken wanneer een poelsnip’. Cats zinspeelde hierbij op de gewoonte met reigers en roerdompen om lange tijd roerloos en stokstijf op één poot te ogen staren naar ons bepaald punt, waarbij zij af en toe een ogen sluiten mits blijven ze in een dut.

In een Pepersteeg woonden een paar kleerma­kers, een schoenmaker en ons hoedenmaker in een eigen huis. Een laatste gaf, uitgezonderd drie stookplaatsen, een fornuis aan. Daarenboven waren er 2 bakkers, die elk met twee ovens en een fornuis werkten.

Behalve de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, een hoofdschout van Delft, welke aangaande 1584-1609 het gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint heeft hem in hoofdhaar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit haar rijke verbeeldingskracht onuitwisbaar neergezet wanneer een forse, vrije, rustige poorter betreffende ons fier burgergeslacht, die naast het bekleden van ons openbaar ambt nog een ander beurs placht uit te oefenen. Meerman was dan ook graankoper, bijvoorbeeld men het toen noemde.

2 huizen nader oefende Joost Isbout het werkzaamheid met ‘raswercker’ uit. Hij was wever over ons soort betreffende laken, dat, zo men beweert, genoemd kan zijn tot de plaats Arras, daar waar dit weefsel werd uitgevonden. In een wandeling werden het bij verkorting ook wel 'ras' genoemd.

Een overduidelijk bewijs, dat sedertdien ten minste 2 huizen tot één werden verbouwd. Op de grote plattegrond van een plaats Delft, via de zorg en tussen toe­zicht over Met Bleyswyck in 1675 en volgende hier jaren ver­vaardigd, telt men niet zo huizen, dan in dit kohier betreffende het haardstedegeld aan 1637 worden opgegeven en minder dan in een legger der verponding over 1620 verhelpen. Zomede in het register aangaande het haardstedegeld aan 1600, dat het tot gids dient.

In dit vierkant van De Ham oefende nog een lid der huisgezin Aangaande der Dussen het brouwersbedrijf uit. Terwijl zijn thuis 8 haardsteden bevatte, werden, enigszins wanneer in de andere brouwerijen, slechts 2 ketels en enigszins zoveel eesten in de brouwerij aangaande Frans Adriaensz aangaande der Dussen gevonden, ‘voor verclaringhe over zijn huysfrouwe’.

Lucasgilde. Wat de kunst van het beeldsnijden in hout voorheen vermocht, kan men bij overige aanschouwen in een lijst rond een plattegrond met de stad Delft, die hangt in de kamer betreffende B&W in dit gemeentehuis [momenteel in de studiezaal aangaande dit gemeentearchief]

Mierevelt wordt genoemd. In dit verpondingregister over 1620 is dit woonhuis, zuidzijde betreffende dit Marktveld, mits behorende aan „een erfgenamen over Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in het register betreffende het haardstedengeld over 1637 daaren­tegen staat welke woning op benaming aangaande mr.

De bewoner was afwezig en kon zeker zelf geen aangifte doen, maar hoe een appelvrouw, die met haar stalletje vóór de deur placht te zitten, zo exact wist, dat in het woonhuis 3 stookplaatsen waren, en een kwartiermeesters het als juist aannamen, daarover geeft dit register geen uitsluitsel.

Aan de westzijde met ‘een Pluympot’ had een ‘tapissier’ (tapijtwever) ons huisje betreffende een haardstede gehuurd. Deze was vermoedelijk ons der werklieden aangaande de beroemden Franchoys Spiering, die zijn tapijtwerkplaats in dit voormalige Agnietenklooster had. (Zie Oosteinde)

Zijn buurman, in overeenstemming met dit register ‘capiteyn Peuckee’, had in huur het huis, op welks gevelsteen dit instrument was afgebeeld, onder een  heren betreffende het vak zodra ‘Spijckerboor’ ofwel ‘Nagelboor’ bekend.

De klink kan je daar niet opzetten en met iets proberen in het klinkgat, het slot teneinde te draaien zit niet. En ik wil eruit!!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nieuwe stap voor stapkaart voor slotenmaker Vilvoorde”

Leave a Reply

Gravatar